İhtarname Nedir? Nasıl Hazırlanmalıdır?

Kira sözleşmelerinde , sözleşmenin sona ermesinden önce kiracı vadesi gelmiş olan borcunu ödemezse ; kiralayan 6 ay veya daha uzun süreli kira sözleşmelerinde 30 günlük , daha kısa olan kira sözleşmelerinde 6 günlük bir süre belirleyerek kiracıya ihtarname gönderir. Bu durumda itiraz süresi de bu belirlenmiş olan 30 ve 6 ‘şar günlük sürelerdir.

Kiracının tahliyesini içeren ihtarnameye itiraz süresi ise 7 gündür.

İhtarname Nedir ?

İhtarnamenin kanundaki tanımına baktığımızda ;  hukuki işlemlerde , kanun , sözleşme veya örf ve adetlerden doğan hak ve isteklerin yazılı olarak bildirilmesi olarak karşımıza çıkar. Yani ihtarname dediğimizde bir hak ihlalinin yaşanması durumunda yada daha sıklıkla karşımıza çıkan durum olan alacaklının borçluya borcunu hatırlatmak ve ödemesi gerektiğini resmi bir yolla bildirmek amacıyla yapılan bildirimdir. Böylece hukuki olarak borçlu hem bilgilendirilmiş hem de uyarılmış olur.

İhtarname Nereden Çekilir ? Ücreti Nedir ?
İhtarname yazılması ve çekilmesi noter aracılığıyla olmaktadır. İhtarnamenin ücreti ise ihtarname çekilmek istenen konuya ve başka etkenlere göre değişiklik göstermektedir. İhtarnamenizdeki sayfa ve satırın sayısı , ihtar çekenlerin sayısı , imza sayısı vs. arttıkça ödenecek olan noter ücreti de artacaktır.

İhtarnamenin gönderilmesi aşamasında ise noter aracılığıyla göndermek zorunluluğu bulunmamaktadır. Resmi şekilde (noter huzurunda) hazırlanmış olan ihtarnameyi , göndermek isteyen kişinin kendi imkanlarıyla (posta , telgraf .. )  göndermesinde herhangi bir engel yoktur.

İhtarnamenin  Hazırlanması  Nasıl  Olur ?

İhtarnamenin hazırlanması sürecinde bir avukatın yardımının alınması büyük önem taşır. Çünkü bir sonraki aşama olan dava aşamasında iddia ve savunmanın temelini çekilmiş olan bu ihtarname oluşturacaktır. Dolayısıyla ihtarname aşamasında yapılacak olan bir hatanın sonuçları ileriki aşamalarda çok vahim olacaktır.

İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılmalı ?

İhtarname çektikten yaklaşık 1 ay sonra ihtarname çeken kişi elindeki ihtarnameyi notere götürerek arkasına “ tebliğ şerhini “ yazdırmalıdır. Çünkü tebliğ edilmemiş bir ihtarname hiçbir anlam ifade etmeyecektir.

İhtarnameye Cevap Süresi Nedir ?
İhtarnameye cevap süresi , gelen ihtarnamenin içeriğine ve konuya göre değişiklik göstermektedir. İhtarname çeken kişi ihtarnamesinde bir süre belirlemişse bu süre içerisinde ihtarnameye cevap/itiraz verilebilir.

Kira sözleşmelerinde , sözleşmenin sona ermesinden önce kiracı vadesi gelmiş olan borcunu ödemezse ; kiralayan 6 ay veya daha uzun süreli kira sözleşmelerinde 30 günlük , daha kısa olan kira sözleşmelerinde 6 günlük bir süre belirleyerek kiracıya ihtarname gönderir. Bu durumda itiraz süresi de bu belirlenmiş olan 30 ve 6 ‘şar günlük sürelerdir.

Kiracının tahliyesini içeren ihtarnameye itiraz süresi ise 7 gündür.

İcra takibi sürecinde gönderilen ödeme emrine itiraz süresi ise yine 7 gündür.
İhtarname Örneği

İhtar Eden                        :Xxxxxxxx

Vekili                                    :Avukat Xxxxx

Adres                                    

İhtarın Konusu              :

4857 sayılı kanunun 24’ncü ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdini haklı nedenlerle feshettiğimizin bildirimi ile kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, fazla mesai ücretlerinin, bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, ödenmeyen aylık ücret alacağının ve AGİ, ikramiye ve diğer sosyal haklar da dahil olmak üzere diğer işçilik alacaklarının faiziyle derhal ödenmesinin bildiriminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1.Sayın muhatap bildiğiniz  üzere müvekkilimiz …/04/2009  tarihinden itibaren şirketinizde ** olarak çalışmaktadır.

2.Müvekkilin işe başlama tarihinden itibaren kanunda belirtilen çalışma sürelerinin çok üstünde çalışmış, kendisine gerekli çalışma düzeni sağlanmadığı için düzensizce ve çok yıpratıcı çalışmak zorunda kalmış, fazla mesai yapmış, yıllık izinlerini kullanamamış, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde çalışmış; tüm bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. 7-8 ayda bir müvekkilin çalıştığı şube değiştirilmiş ve en ufak bir talepte bulunmasın diye şube değişikliği tehdit olarak ileri sürülmüştür.

3.4857 sayılı İş Kanunun “İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı” başlığını taşıyan 24. Maddesinin II/e bendi; “  İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmesi ve ödenmesi :” hükmüne amirdir.  Müvekkile, şirketiniz ve şirket bünyesinde çalışan müvekkilin üstleri tarafından uzun zamandan beri baskı yapılmakta, onur kırıcı ve küçük düşürücü sözler söylenmekte ve diğer çalışanlara davranıldığı gibi eşit davranılmamaktadır. Müvekkil defalarca fazla mesai ücretlerinin ve diğer ücret alacaklarının ödenmesini, yıllık izinlerinin kullandırılmasını talep etmiş; ancak  tarafınızca herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi psikolojik ve sözlü şiddete maruz bırakılıp azarlamalar, hakaretler ve şube değiştirme tehditleriyle  baskı uygulanarak istifa etmeye zorlanmaktadır.

NETİCE VE İSTEM           :Yukarıda izah edilen nedenlerle;

a)Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı kanunun 24’ncü ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdini haklı nedenlerle derhal feshediyoruz.

b)İş akdinin tarafımızca haklı nedenlerle feshi nedeni ile  kıdem tazminatının, , fazla mesai ücretlerinin, bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, ödenmeyen bakiye aylık ücret alacağının ve AGİ alacağının diğer işçilik alacaklarının gerçek ücret üzerinden hesaplanarak” iban no’lu banka hesabına mevduata uygulanan en yüksek banka faiziyle derhal ödenmesini ihtar ederiz.

c)Aksi takdirde hukuki ve cezai yasal yollara başvurulacağını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir